Navigace

Obsah

Hlavní náplň práce

 

Asistent pedagoga a jeho role jsou popsány v §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jedná se např. o:

 

  1. pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a s komunitou, ze které žák pochází
  2. pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí
  3. pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti
  4. nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

 

V praxi to znamená, že asistent pedagoga:

 

  • pomáhá učiteli při organizaci a realizaci vzdělávaní ve třídě, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávacího procesu, včetně školou poskytovaných školských služeb
  • dále směřuje žáka k podpoře rozvoje komunikace a vytváření sociálních dovedností
  • v případě potřeby se podílí na zklidňování žáka, poskytuje mu pomoc při orientaci, pohybu a sebeobsluze
  • pokud je žák dlouhodobě nemocný, se souhlasem zákonného zástupce může zajišťovat podporu při vzdělávání i v domácím prostředí (nebo využít propojení školy a rodiny například přes skype)
  • neposkytuje podporu pouze žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale je dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě, který pod vedením a ve spolupráci s učitelem přispívá k pohodové atmosféře ve třídě
  • nemůže poskytovat služby, které se netýkají vzdělávání, např. doprovod žáka do školy, k lékaři či na kroužky konané mimo školu