Navigace

Obsah

Dokumenty a formuláře ke stažení   formuláře

Na této stránce nabízíme ke stažení některé formuláře a další dokumenty.

Prokliknutím na podtržený odkaz si můžete formulář otevřít a vytisknout.

            Žádost o uvolnění na kratší časové období

Tento formulář vyplňuje zákonný zástupce při uvolňování žáka na dobu v řádu hodin (prohlídky, vyšetření, apod.). Žák jej odevzdá vyučujícímu, před odchodem ze školy. 

            Žádost o uvolnění na 1 den a více

Tento formulář vyplňuje a odevzdává zákonný zástupce při uvolňování žáka na dobu 1 den a více. V režimu do jednoho týdne rozhoduje třídní učitel, nad 1 týden potom ředitel školy. Zákonný zástupce si zajistí od jednotlivých vyučujících přehled látky, kterou žák zamešká a zajistí doplnění tohoto učiva. 

            Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Formulář, který odevzdává zákonný zástupce u zápisu do 1. ročníku. Termín zápisu na daný školní rok je uveden v odkaze O škole a pododkaze Organizace školního roku.

            Žádost o odklad povinné školní docházky

Tato žádost se podává do 31. května kalendářního roku. Pozor musí být doložena také doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení  (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

            Žádost o přestup žáka

Formulář, který vyplní zákonný zástupce při přestupu na naši školu z jiné školy.

            Odhlášení žáka

Formulář, který vyplní zákonný zástupce při odchodu z naší školy na jinou školy.

            Žádost o individuální vzdělávací plán

Formulář pro zákonné zástupce žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo s mimořádným nadáním. Je nutné dokladovat písemným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

            Žádost o uvolnění z vyučování některého předmětu (netýká se TV)

Tuto žádost vyplňuje zákonný zástupce v případě, že žádá o uvolnění z některého předmětu a to jak ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Ředitel školy poté určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

             Žádost o uvolnění z vyučování tělesné výchovy 

Tato žádost umožňuje zákonnému rodiči uvolnit žáka z tělesné výchovy, a to i bez náhrady v případě, že se jedná o začáteční nebo koncové hodiny v rozvrhu.

             Žádost o pokračování žáka v základním vzdělávání

Tato žádost řeší případy, kdy žák splní povinnou školní docházku, ale nezíská základní vzdělání (opakoval na I. nebo II. stupni). Povoluje ředitel.

             Žádost o použití slovního hodnocení 

Tato žádost je určena pro zákonné zástupce, jejichž žák má diagnostikovánu vývojovou poruchu učení.

             Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost

Toto prohlášení zákonní zástupci odevzdají před nástupem žáka na akci, kde je vyžadováno (např. plavecký výcvik, lyžařský kurs, vícedenní školní zájezd, soustředění apod.).