Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) "Pelikánek" 

 

Koordinátor ŠVP pro 1. stupeň - Mgr. Šárka Vecková

Kontakt: 488 880 816, skola.lucany@seznam.czsarka.veckova@zslucany.cz

 

Koordinátor ŠVP pro 2. stupeň - Mgr. Martin Šípek 

Kontakt: 488 880 820, skola.lucany@seznam.czmartin.sipek@zslucany.cz

  

ŠVP "Pelikánek" byl vytvořen v roce 2007 podle zásad stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání(RVP ZV). Je to dokument, který obsahuje charakteristiku naší školy, charakteristiku školního vzdělávacího programu, učební plány 1. a 2. stupně, vzdělávací oblasti, hodnocení žáků.

 

Celé znění ŠVP "Pelikánek", včetně příloh, naleznete ve složce Úřední deska. O veškerých úpravách a změnách v ŠVP "Pelikánek" budete informováni ve složce Koordinátor ŠVP.

 

Úpravy a změny v ŠVP s platností od 1. 9. 2017

Změna se týká výuky plavání, které bude od školního roku 2017/2018 zařazeno mezi závazné očekáváné výstupy předmětu Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ. 

 

Úpravy a změny v ŠVP s platností od 1. 9. 2016

Změna v souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Úpravy a změny v ŠVP s platností od 1. 9. 2013

1. úprava v oblasti Jazyk a jazykové komunikace (Anglický jazyk) – dochází k větším     úpravám

2. zařazen Další cizí jazyk (Německý jazyk) – zapracování dalšího cizího jazyka do            ŠVP, nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin                                        (3hod v 8.roč., 3hod v 9.roč.)

3. úprava v oblasti Matematika a její aplikace – zlomky a desetinná čísla do 5. ročníku

4. zapracování následujících témat do ŠVP:

    - Dopravní výchova

    - Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

    - Korupce

    - Finanční gramotnost

    - Sexuální a rodinná výchova

    - Obrana vlasti