Obsah

Řád školní družiny

a)   Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku(aktuálně dle zájmu žáků v daném školním roce),kteří odevzdají vyplněný a rodiči podepsaný zápisní lístek a dodržují dobu pobytu předem dohodnutou. Mimořádné uvolnění se povoluje pouze na písemnou žádost rodičů, a to po obědě ve 13.30 hod. A dále nejdříve v 15 hod.

b)   Provoz ŠD je od 6.30 – 7.45 hod. a od 11.45 – 16.10 hod.

c)   Provoz ŠD v době prázdnin (mimo hlavních) bude zajištěn, pokud bude přihlášeno minimálně 7 žáků. Nahlásit 2 týdny před začátkem prázdnin.

d)  Po skončení vyučování čekají žáci ve škole, až si je pí vychovatelka převezme od učitele. Žáci se chovají ukázněně, nerozebíhají se a čekají na pokyn vychovatelky k odchodu do ŠD nebo na oběd. Za žáky, kterým končí vyučování déle a nedostaví se do ŠD, nenese vychovatelka zodpovědnost.

e)   V šatně ŠD se žáci nezdržují, ale ihned po přezutí a převléknutí odcházejí do ŠD.

f)  Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku a čeká na vychovatelku. Vychovatelka vkročí do vozovky jako první a poslední ji opouští.

g)   Nevolnost, případně poranění ohlásí žák ihned pí vychovatelce.

h)    Před odchodem domů nikdy žák neodchází bez oznámení a rozloučení.

i)   Před odchodem si vždy umyje ruce a upraví svůj zevnějšek. Zanechá po sobě pořádek a zkontroluje si, zda nic nezapomněl.

j)    Žák v žádném případě nesmí opustit areál školy (školní družiny) bez dovolení pí vychovatelky.

k)    S hračkami a ostatním zařízením ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil.  Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje. Dojde-li k úmyslnému poškození, jsou rodiče povinni způsobenou škodu uhradit.

l)        Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty nebo vetší finanční hotovost.

m)  Za závažné porušení „Řádu školní družiny“ mohou být žáci kázeňsky potrestáni nebo vyloučeni ze ŠD.