Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí předškoláci!

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhl v úterý 26. 4. 2022 mezi 16:00-18:00 dle časového harmonogramu. Všechny děti se snažily předvést maximum při plnění připravených úkolů. Na závěr si odnesly památeční vstupenku a barevnou upomínkovou kytičku z papíru. Celkem bude zapsáno 25 budoucích prvňáčků. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a s úspěchem zvládli vstup do světa školních povinností.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Registrační číslo žáka

Výsledek

1

přijat/a/

2

přijat/a/

3

nepřijat/a/

4

přijat/a/

5

přijat/a/

6

přijat/a/

7

přijat/a/

8

přijat/a/

9

přijat/a/

10

nepřijat/a/

11

odklad

12

přijat/a/

13

přijat/a/

14

přijat/a/

15

přijat/a/

16

přijat/a/

17

přijat/a/

18

přijat/a/

19

přijat/a/

20

přijat/a/

21

přijat/a/

22

přijat/a/

23

přijat/a/

24

přijat/a/

25

odklad

26

přijat/a/

27

přijat/a/

28

přijat/a/

29

přijat/a/

 

Vážení rodiče a milí předškoláci, termín zápisu pro školní rok 2022/2023 bude úterý 26. 4. 2022.

1/ zápis se uskuteční v úterý 26. 4. 2022 od 16:00 hodin

2/ do školy budou rodiče (zákonní zástupci) vstupovat jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob

Podle příjmení žáků jsme vytvořili skupiny.

16:00 - 16:30 hod A - F
16:30 - 17:00 hod G - L
17:00 - 17:30 hod M - S
17:30 - 18:00 hod Š - Z

Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí, dotazník a rodný list.

 

                                                                      Mgr. Martin Würz

DŮLEŽITÉ!                                                                  1.

Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2021/2022) a školní docházku zahájí v roce 2022/2023, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky = dostaví se znova k zápisu.

2.

Odklad školní docházky – pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu „Žádost o odklad povinné školní docházky“. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je to v souladu se školským zákonem (§ 37, odst. 1), a pokud rodič nepředloží oba doporučující posudky, lze počítat s odložením vydání rozhodnutí o odkladu nebo negativním vyjádřením školy k žádosti o odklad pro nesplnění formálních náležitostí žádosti. Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat do 31. 5. 2022opět musí souhlasit oba zákonní zástupci dítěte.   

 

 

Prosíme rodiče žáků, kteří se rozhodnou své děti přihlásit do jiné spádové školy, o informování. Rodiče, kteří zvažují odklad svého dítěte žádáme, o informování školy a postupu uvedeného na webových stránkách v podsložce Zápis do 1. třídy.

Kontakt: skola@zslucany.cz, +420 724 341 203

Děkujeme za spolupráci.                                                Mgr. Martin Würz

 

Zapis
 
 

Informace k odkladu povinné školní docházky

O odklad rodiče žádají v souladu se školským zákonem, konkrétně § 37.

Základní kroky pro zažádání:

1) Vyplněná žádost - naleznete ji v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení.

2) Doporučení od  příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn. dvě doporučení v těchto variantách - PPP + odborný lékař, PPP + klinický psycholog, SPC + odborný lékař, SPC + klinický psycholog. 

Termín: do 31. května kalendářního roku

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok = dodatečný odklad během I. pololetí.

Přesná formulace ze školského zákona v platném znění:

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.