Navigace

Obsah

Seznam přijatých dětí do 1. třídy

Registrační číslo přijat/nepřijat
1. přijat
2. přijat
3. přijat
4. přijat
5. přijat
6. přijat
7. přijat
8. přijat
9.  přijat
10. přijat
11. přijat
12. přijat
13. přijat
14. přijat
15. přijat
16. přijat
17. přijat
18. přijat
19. přijat
20. přijat
21. přijat
22. přijat
23. přijat

                                                                                                             Ing. T. Vránková

Upřesnění zápisu do 1. třídy.

Vážení rodiče,

1/ zápis se uskuteční 13. 4. 2021 od 16:00 hodin

2/ vzhledem k hygienické situaci proběhne zápis ve vestibulu školy

3/ do školy budou rodiče (zákonní zástupci) vstupovat jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob

Podle příjmení žáků jsme vytvořili skupiny.

16:00 - 16:15 hod A - CH
16:15 - 16:45 hod J - R
16:45 - 17:15 hod S - Z

Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí, dotazník a rodný list.

Zákonní zástupci, kteří již veškeré podklady potřebné k zápisu zaslali poštou nebo prostřednictvím datové schránky, se do školy dostavit již nemusí.

Mrzí nás, že i letos proběhne zápis do 1. třídy bez budoucích prvňáčků. Doufáme, že u příštího zápisu se s dětmi setkáme.

                                                                       Ing. T. Vránková

 

Vážení rodiče a milí předškoláci, termín zápisu pro školní rok 2021/2022 bude úterý 13. 4. 2021.

Dokument ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k letošním zápisům:

Informace MŠMT k zápisu do 1. třídy (329.07 kB)

Všichni rodiče, jejichž děti spádově přináleží k naší škole obdrželi během ledna informace k zápisu a dotazníky (poštou, osobně panem ředitelem, ve školce).

Škola má kapacitu 30 míst do prvního ročníku. Předběžně tato kapacita není naplněna.

Varianty zápisu dle hygienické situace v dubnu:

 1. zápis proběhne bez přítomnosti Vašich dětí jako v loňském roce. Tento způsob zápisu nabízí několik možností. První tři možnosti jsou distanční a musí být provedeny tak, abychom je obdrželi nejpozději 13. 4. 2021. Poslední možnost je osobní návštěva zákonného zástupce - vymezíme Váš čas individuálně, aby nedocházelo ke koncentraci osob. Proto Vás žádáme o dodržování vymezeného času. Půjde pouze o formální zápis a celá záležitost by mohla být hotova do několika minut. Vynecháme rodiče, kteří využijí možnosti distančního zápisu, a budeme to vědět včas.
 2. do datové schránky školy
  ID školní datové schránky cbxmpiw
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  Nelze jen poslat prostý email! Je možné, že si někdo z rodičů zřídil elektronický podpis a vyplněné dokumenty níže podepíše elektronicky.
 4. poštou
  Doporučujeme včas a doporučeně.
 5. osobní podání

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Termín pro naši školu je 13. 4. 2021.

 

 

DŮLEŽITÉ!                                                                  1.

Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2020/2021) a školní docházku zahájí v roce 2021/2022, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky = dostaví se znova k zápisu.

2.

Odklad školní docházky – pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu „Žádost o odklad povinné školní docházky“. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je to v souladu se školským zákonem (§ 37, odst. 1), a pokud rodič nepředloží oba doporučující posudky, lze počítat s odložením vydání rozhodnutí o odkladu nebo negativním vyjádřením školy k žádosti o odklad pro nesplnění formálních náležitostí žádosti. Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat do 30. 4. 2021opět musí souhlasit oba zákonní zástupci dítěte.   

 

 

Prosíme rodiče žáků, kteří se rozhodnou své děti přihlásit do jiné spádové školy, o informování. Rodiče, kteří zvažují odklad svého dítěte žádáme, o informování školy a postupu uvedeného na webových stránkách v podsložce Zápis do 1. třídy.

Kontakt: skola@zslucany.cz, +420 724 341 203

Děkujeme za spolupráci.                                                Mgr. Martin Würz

 

Zapis
 
 

Informace k odkladu povinné školní docházky

O odklad rodiče žádají v souladu se školským zákonem, konkrétně § 37.

Základní kroky pro zažádání:

1) Vyplněná žádost - naleznete ji v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení.

2) Doporučení od  příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn. dvě doporučení v těchto variantách - PPP + odborný lékař, PPP + klinický psycholog, SPC + odborný lékař, SPC + klinický psycholog. 

Termín: do 31. května kalendářního roku

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok = dodatečný odklad během I. pololetí.

Přesná formulace ze školského zákona v platném znění:

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.