Navigace

Obsah

Vážení rodiče a milí předškoláci, termín zápisu pro školní rok 2021/2022 bude úterý 13. 4. 2021.

 

Vážení rodiče a milí předškoláci!

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhl v úterý 14. 4. 2020 mezi 16:00-17:30 dle časového harmonogramu. Bohužel tento rok bez přítomnosti žáků.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo žáka

Výsledek

1

přijat/a/

2

přijat/a/

3

přijat/a/

4

přijat/a/

5

přijat/a/

6

přijat/a/

7

přijat/a/

8

přijat/a/

9

přijat/a/

10

přijat/a/

11

přijat/a/

12

přijat/a/

13

přijat/a/

14

přijat/a/

15

přijat/a/

16

přijat/a/

17

přijat/a/

18

přijat/a/

19

přijat/a/

20

přijat/a/

21

přijat/a/

22

přijat/a/

23

přijat/a/

24

přijat/a/

 

Zápis pro školní rok 2020/2021

Možnosti zápisu: první tři možnosti jsou distanční a musí být provedeny tak, abychom je obdrželi nejpozději 14. 4. 2020. Poslední možnost je osobní návštěva - vymezíme Váš čas individuálně, aby nedocházelo ke koncentraci osob. Proto Vás žádáme o dodržování vymezeného času. Půjde pouze o formální zápis a celá záležitost by mohla být hotova do několika minut. Vynecháme rodiče, kteří využijí možnosti distančního zápisu a budeme to vědět včas.

 1. Do datové schránky školy
  ID školní datové schránky
  cbxmpiw
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  Nelze jen poslat prostý email! Je možné, že si někdo z rodičů zřídil elektronický podpis a vyplněné dokumenty níže podepíše elektronicky.
 3. Poštou
  Doporučujeme včas a doporučeně.
 4. Osobní podání
  V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Termín pro naši školu je 14. 4. 2020.

Dokumenty k zápisu:

Původní pozvánka

Dotazník pro rodiče žáka I. ročníku

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

Prosíme rodiče žáků, kteří se rozhodnou své děti přihlásit do jiné spádové školy, o informování. Rodiče, kteří zvažují odklad svého dítěte žádáme, o informování školy a postupu uvedeného na webových stránkách v podsložce Zápis do 1. třídy.

Kontakt: skola@zslucany.cz, +420 724 341 203

Děkujeme za spolupráci.                                                Mgr. Martin Würz

Vážení rodiče a milí prvňáčci,

letošní zápis proběhne bez přítomnosti Vašich dětí ve škole. Termín zůstává nezměněn - úterý 14. 4. 2020 od 16:00 do 18:00 - nebudeme zkracovat časový prostor. Všechny rodiče budeme informovat na časovém rozmezí. Počítáme 4-6 rodičů za cca. 30 minut, pořadí podle abecedy. Školičku budeme organizovat dle vývoje mimořádných opatření a znovuotevření škol. Středeční dopolední předškolní výuka základů informatiky prostřednictvím aplikací Chytré kostky, Alíkovo safari ve škole doběhne po otevření škol. Certifikáty o absolvování chystám, seznamy mám od paní učitelky Magdy Svobodové.

Formuláře nutné k zápisu jste obdrželi ještě před jarními prázdninami.

Žádosti o odklad školní docházky budeme řešit během zápisu. Upozorňuji abyste postupovali dle informací z dodaných materiálů - viz. Pozvánka k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Odklad školní docházky – pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu „Žádost o odklad povinné školní docházky“. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (ne pediatra – dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat do 30. 4. 2020, opět musí souhlasit oba zákonní zástupci dítěte. Rodiče dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2019/2020) a školní docházku zahájí v roce 2020/2021, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky = dostaví se znova k zápisu.

                                                         Mgr. Martin Würz, ředitel školy

Původní pozvánka - byla součástí obálky, kterou jsem předával ve školce koncem února     Zápis 2020

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zapis
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí

C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí

D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví

E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Ad A

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Ad B

Ad C

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Ad D

 • Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
 • Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Ad E

 • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. 

 

 

 

Informace k odkladu povinné školní docházky

O odklad rodiče žádají v souladu se školským zákonem, konkrétně § 37.

Základní kroky pro zažádání:

1) Vyplněná žádost - naleznete ji v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení.

2) Doporučení od  příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn. dvě doporučení v těchto variantách - PPP + odborný lékař, PPP + klinický psycholog, SPC + odborný lékař, SPC + klinický psycholog. Odborný lékař myšleno s jinou odborností než pediatr.

Termín: do 31. května kalendářního roku

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok = dodatečný odklad během I. pololetí.

Přesná formulace ze školského zákona v platném znění:

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.