Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Závěrečné zprávy

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2022/2023

Hlavním úkolem výchovného poradce bylo v letošním roce zajistit kariérové poradenství pro vycházející žáky, uchazeče z 5. ročníku o víceletá gymnázia, dále péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Vedl dokumentaci, která obsahuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, databázi žáků s vývojovými poruchami učení a integrovaných žáků, které pravidelně aktualizuje, vede evidenci IVP a spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení jejich účinnosti. Výchovný poradce úzce spolupracoval s metodikem prevence a vedením školy při řešení výchovných problémů u některých žáků naší školy. Během roku se účastnil pravidelných metodických setkání výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou. Počátkem prosince absolvoval informační školení VP – Jak na kariérové poradenství ve škole. Také se zúčastnila setkávání  s PPP Jablonec nad Nisou a  OSPOD Jablonec nad Nisou, kde byla seznámena s postupy při řešení problémů žáků s poruchami učení a chování, kdy je nutné se řídit platnou legislativou. Součástí této legislativy je i zavedení pěti stupňů podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně jsou zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenská zařízení. O udělení vyšších stupňů rozhodují poradenská zařízení. 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2023

třída

1. stupeň podpůrných opatření

2. stupeň podpůrných opatření

3. stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

1

2.

1

 

1

3.

1

 3

 

4.

1

 

5.

2

   

6.

1

2

 1

7.

1

3

 

8.

 

4

2

9.

 

2

1

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření 3. stupeň) máme pro tyto žáky asistentky pedagoga, speciální předepsané pomůcky a IVP.

Spolupráce s PPP a SPC

Nedílnou součástí práce VP jsou pravidelné konzultace s pracovníky PPP při stanovování doporučení a vyhodnocování PO. Protože každé z dětí potřebuje individuální přístup, jsou tyto konzultace s PPP nebo SPC také individuálního charakteru.

V případě potřeby fungovala vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni. Jednotlivá doporučení byla konzultována s poradenskými pracovišti. Na základě doporučení PPP nebo SPC byly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovány IVP. S plány byli následně seznámeni všichni pedagogové, vč. AP. Výchovná poradkyně kontrolovala vypracování a plnění individuálních vzdělávacích plánů, jejich hodnocení, včetně podpůrných opatření poskytnutých žákům. Každý měsíc probíhala setkání rodičů žáků s asistencí s AP, která byla zaměřena na vzdělávací i výchovnou oblast, na vyhodnocení nastavených opatření, na zhodnocení pokroků, příp. problémů. Z těchto konzultací byly provedeny záznamové reporty AP. Výchovná poradkyně také úzce spolupracovala s rodiči těchto žáků.

Výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

V letošním školním roce společně s metodikem prevence řešil výchovný poradce tyto výchovné problémy:

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky),
 • školní neúspěšnost
 • neomluvená absence, záškoláctví a dlouhodobé záškoláctví (celé pololetí), které jsme byli nuceni řešit nejen s OSPOD Jablonec nad Nisou, ale i s Policií ČR jako zanedbání výchovné péče, následné umístění do DÚ v Liberci
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky
 • konfliktní vztahy v rodině
 • sebepoškozování

 

Kariérové poradenství

 • během školního roku 2022/2023 absolvovala VP kurz kariérového poradenství. V květnu 2023 ukončila VP tento kurz profesní zkouškou a získala profesní kvalifikaci Kariérová poradkyně.

 

Vycházející žáci a uchazeči o víceleté gymnázium

   V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • říjnové mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy, doporučení návštěv dní otevřených dveří jednotlivých škol a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek,
 • během března předávání zápisových lístků, informace a pomoc s jejich vyplňováním
 • podzimní návštěvu žáků 9. třídy na burze vzdělávání EDUCA MY JOB konané v Liberci,
 • v březnu proběhl pro 9. ročník projektový den "Šikovné ruce" na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou se zaměřením na možnost budoucího vzdělávání,
 • v dubnu návštěva žáků 8. třídy na Knihovničce povolání v Jablonci nad Nisou
 • ve škole je k dispozici nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří,
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia,
 • zvláštní pozornost při volbě povolání věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - pokud mají rodiče těchto žáků zájem o zohlednění svých dětí při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu, je nutné k přihlášce na střední školu přiložit jako přílohu zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně i ve speciálně pedagogickém centru, jež není starší než jeden rok
 • pomoc rodičům i žákům v 8. ročníku na zaměření jednotlivých oborů vhodných pro jejich děti, vyplňování různých dotazníků, jejich vyhodnocování a doplňování pomocí rozhovorů s jednotlivými žáky, zjišťování jejich zájmů a následné vyhledávání možných oborů, kde by děti mohly být úspěšné.

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol.

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

9

7

Střední odborná učiliště – učební obory bez maturity

14

9

Víceletá gymnázia z 9. roč.

1

1

Střední odborná učiliště – učební obory bez maturity z 8.roč.

2

9

Víceletá gymnázia z 5. roč.

3

0

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2021/2022

Hlavním úkolem výchovného poradce bylo v letošním roce zajistit kariérové poradenství pro vycházející žáky, uchazeče z 5. ročníku o víceletá gymnázia, dále péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Vedl dokumentaci, která obsahuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, databázi žáků s vývojovými poruchami učení a integrovaných žáků, které pravidelně aktualizuje, vede evidenci IVP a spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení jejich účinnosti. Výchovný poradce úzce spolupracoval s metodikem prevence a vedením školy při řešení výchovných problémů u některých žáků naší školy. Během roku se účastnil pravidelných metodických setkání výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Jablonec nad Nisou. Počátkem prosince absolvoval informační školení VP - Problematika jednotných přijímacích zkoušek a vyplňování přihlášek, které zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky v Liberci. Také se zúčastnil spolu s metodikem prevence setkání s OSPOD Jablonec nad Nisou a Policií ČR, kde byli oba seznámeni s postupy při řešení problémů žáků s poruchami učení a chování, kdy je nutné se řídit platnou legislativou. Součástí této legislativy je i zavedení pěti stupňů podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně jsou zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenská zařízení. O udělení vyšších stupňů rozhodují poradenská zařízení. 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2022

třída

1. stupeň podpůrných opatření

2. stupeň podpůrných opatření

3. stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

1

2.

 

3

1

3.

1

 

1

4.

2

 

 

5.

1

2

1

6.

1

3

 

7.

1

4

2

8.

 

2

1

9.

 

3

1

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (podpůrná opatření 3. stupeň) máme pro tyto žáky asistentky pedagoga, speciální předepsané pomůcky a IVP.

Spolupráce s PPP a SPC

Nedílnou součástí práce VP jsou pravidelné konzultace s pracovníky PPP při stanovování doporučení a vyhodnocování PO. Protože každé z dětí potřebuje individuální přístup, jsou tyto konzultace s PPP nebo SPC také individuálního charakteru.

V případě potřeby fungovala vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni. Jednotlivá doporučení byla konzultována s poradenskými pracovišti. Na základě doporučení PPP nebo SPC byly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovány IVP. S plány byli následně seznámeni všichni pedagogové, vč. AP. Výchovná poradkyně kontrolovala vypracování a plnění individuálních vzdělávacích plánů, jejich hodnocení, včetně podpůrných opatření poskytnutých žákům. Každý měsíc probíhala setkání rodičů žáků s asistencí s AP, která byla zaměřena na vzdělávací i výchovnou oblast, na vyhodnocení nastavených opatření, na zhodnocení pokroků, příp. problémů. Z těchto konzultací byly provedeny záznamové reporty AP. Výchovná poradkyně také úzce spolupracovala s rodiči těchto žáků.

Výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

V letošním školním roce společně s metodikem prevence řešil výchovný poradce tyto výchovné problémy:

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky),
 • neomluvená absence, záškoláctví a dlouhodobé záškoláctví (celé pololetí), které jsme byli nuceni řešit nejen s OSPOD Jablonec nad Nisou, ale i s Policií ČR jako zanedbání výchovné péče
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky
 • podezření na distribuci návykových látek
 • vloupání do cizího objektu a poškozování soukromého majetku (v mimoškolní době)
 • konfliktní vztahy v rodině – umístění do SVP Čáp – 6 týdnů (na žádost rodiny)

Kariérové poradenství

Vycházející žáci a uchazeči o víceleté gymnázium

   V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • zářijové mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy, doporučení návštěv dní otevřených dveří jednotlivých škol a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek,
 • během března předávání zápisových lístků, informace a pomoc s jejich vyplňováním
 • podzimní návštěvu žáků 9. třídy na burze vzdělávání EDUCA MY JOB konané v Liberci,
 • 11. března proběhl pro 8. ročník projektový den "Šikovné ruce" na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou se zaměřením na možnost budoucího vzdělávání,
 • ve škole je k dispozici nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří,
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia,
 • zvláštní pozornost při volbě povolání věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - pokud mají rodiče těchto žáků zájem o zohlednění svých dětí při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu, je nutné k přihlášce na střední školu přiložit jako přílohu zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně i ve speciálně pedagogickém centru, jež není starší než jeden rok
 • přípravu žákyně 5. ročníku na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium
 • pomoc rodičům žákům v 8. ročníku na zaměření jednotlivých oborů vhodných pro jejich děti a zjišťování jejich zájmů.

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol.

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

7

7

Střední odborná učiliště – učební obory bez maturity

9

9

Víceletá gymnázia z 9. roč.

1

1

Víceletá gymnázia z 5. roč. 1 0
 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2019/2020

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2020

Při řešení problémů žáků s poruchami učení a chování je nutné se řídit platnou legislativou. Součástí je zavedení pěti stupňů podpůrných opatření. Podpůrné opatření prvního stupně je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení. O udělené vyšších stupňů rozhodují poradenská zařízení.

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

1

2.

2

 

 

3.

1

2

2

4.

1

2

 

5.

 

4

2

6.

1

3

1

7.

2

3

1

8.

 

2

1

9.

 

3

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení (podpůrná opatření stupeň 3), pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání (v rámci veletrhu vzdělávání Amos)
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

1

1

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2018/2019

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2019

Od loňského školního roku platí nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování.

Součástí je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

 

2.

2

2

2

3.

1

3

 

4.

1

2

2

5.

 

4

1

6.

1

3

1

7.

 

2

1

8.

 

2

 

9.

 

 

1

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení (podpůrná opatření stupeň 3), pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací. Na základě žádosti paní učitelky proběhla mimořádná schůzka s maminkou žáka a p. ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • pozdní příchody, neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání (v rámci veletrhu vzdělávání Amos)
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • organizace tematických exkurzí
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

14

14

Střední odborná učiliště – učební obory

8

8

Víceletá gymnázia

5

0

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2017/2018

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2018

Letošní školní rok byl rokem, kdy začala platit nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování.

Novinkou je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

1

3

2.

1

2

 

3.

 

1

2

4.

1

2

1

5.

2

2

2

6.

 

3

1

7.

 

3

 

8.

1

 

1

9.

 

2

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení, pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky
 • pozdní příchody, neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

9

9

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

3

2

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2016/2017

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2017

Letošní školní rok byl rokem, kdy začala platit nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování. Někteří měli ještě doporučení PPP nebo SPC podle již končící vyhlášky (platí dvouleté přechodné období), jiní již absolvovali vyšetření nové.

Novinkou je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

Integrace podle dřívější vyhlášky

1.

2

 

 

 

2.

1

 

 

2

3.

1

1

 

2

4.

2

1

1

2

5.

2

 

 

3

6.

 

 

 

1

7.

 

 

 

2

8.

1

 

 

 

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení, pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

5

5

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

2

0

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2015/2016

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2016

 • S prokázanými specifickými poruchami učení a chování:     1. stupeň - 10 žáků

                                                                                                 2. stupeň – 1 žák                                                                                                    1 žák – Aspergerův syndrom

 • Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním    - 1. stupeň -2 žáci

                                                                                                   

(celkem 14 integrovaných žáků)

 • Jednotlivé třídy navštěvují ještě žáci s dispozicemi SPU, vyučující jsou vedeni k individuálnímu přístupu k těmto žákům.
 • Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi SPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch.
 • Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku.

Spolupráce s PPP

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

 • V tomto školním roce bylo školou navrženo 9 žáků k vstupnímu nebo kontrolnímu vyšetření v PPP, téměř všechna vyšetření byla realizována k 30. 6. 2016.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

6

6

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2014/2015

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2015

 • S prokázanými specifickými poruchami učení a chování:     1. stupeň - 5 žáků

                                                                                               2. stupeň – 2 žáci

 • Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním    - 1. stupeň -3 žáci

(celkem 10 integrovaných žáků)

 • Jednotlivé třídy navštěvují ještě žáci s dispozicemi SPU, vyučující jsou vedeni k individuálnímu přístupu k těmto žákům.
 • Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi SPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch.
 • Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku.

Spolupráce s PPP

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

 • V tomto školním roce bylo školou navrženo 10 žáků k vstupnímu nebo kontrolnímu vyšetření v PPP, téměř všechna vyšetření byla realizována k 30. 6. 2015, pouze dva případy byly řešeny v průběhu letních prázdnin. V průběhu prázdnin a na počátku školního roku proběhlo 1 kontrolní vyšetření už stávající integrace.

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • jednou byla přizvána Policie ČR k provedení testu na návykové látky (negativní výsledek)

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek
 • během celého školního roku se žáci 8. a 9. ročníku účastnili projektu TechUp, pořádaného KÚ Liberec, během kterého pravidelně navštěvovali Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou. Každý účastník si vyzkoušel práci v různých provozech a procvičil si svou manuální zručnost. V rámci stejného projektu žáci navštívili Integrovanou střední školu ve Vysokém nad Jizerou.

Umístění vycházejících žáků

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

1

1

Střední odborná učiliště – učební obory

3

3

Víceletá gymnázia

1

0

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz