Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Asistent pedagoga

logoje podpůrný pedagogický pracovník, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho hlavním posláním je podporovat pedagoga v průběhu vzdělávání těchto žáků. Tito žáci vyžadují častější pedagogickou podporu, kontrolu své práce, pomoc se soustředěním na zadaný úkol, pomoc s orientací v zadaném úkolu, podporu v komunikaci s učitelem, popřípadě se spolužáky. Současně je asistent pedagoga využíván pro individuální podporu žáka, pomáhá i v jednoduchých sebeobslužných činnostech a je prostředníkem komunikace mezi učitelem, žákem a jeho rodinou.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve - žáci se zdravotním znevýhodněním nebo postižením a žáci sociálně znevýhodnění) jsou dle novely Školského zákona definováni jako žáci s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání. Všichni tito žáci mají zákonné právo na podporu.

Může se jednat o žáky, kteří mají:

 • specifické poruchy učení
 • narušenou komunikační schopnost (vývojová dysfázie, afázie, mutismus, efektivní mutismus, dyslálie, dysartrie, balbuties (koktavost), tumultus sermonis (porucha mluvní komunikace a srozumitelnosti, breptavost, nápadně zrychlená až překotná řeč, nedbalá artikulace s častým vynecháváním slabik, porušená plynulost řeči), palatolálie (porucha výslovnosti při rozštěpu patra, často jde o huhňavost), rinolálie (porucha řeči se silným nosním nazálním přízvukem, tzv. huhňavost), dysfonie (patologická změna hlasu - chrapot, přeskakování, změna výšky, hlas může být chraplavý, zastřený a žák nemůže plně ovládat jeho výšku, barvu nebo sílu), symptomatické poruchy řeči, kombinované poruchy řeči)
 • sluchové postižení a oslabení sluchového vnímání
 • tělesné postižení
 • poruchy autistického spektra (PAS), Aspergerův syndrom
 • zrakové postižení
 • specifické poruchy chování (poruchou chování je, pokud jedinec chápe normy, rozumí jim, ale nepřijímá je nebo se jimi nedokáže řídit, protože v dané chvíli není schopen ovládat své chování; vodítkem pro školy může být ADHD, hyperkinetický syndrom, případně psychiatrické onemocnění)
 • chronické onemocnění (diabetici, epileptici, astmatici, chronická onemocnění srdce, ledvin, alergici a podobně), pokud charakter jejich onemocnění má dopad na změnu kvality výchovně - vzdělávacího procesu nebo pokud jejich onemocnění je důvodem k přidělení podpůrného opatření
 • lehké mentální postižení – žáci, kteří byli dosud vzdělávání podle RVP ZV příloha LMP (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha lehké mentální postižení)
 • odlišné životní a kulturní podmínky (do této kategorie mohou být zařazeni žáci s cizí státní příslušností, s cizí národností, s cizím rodným jazykem, z dvojjazyčného prostředí, jiného etnika, s nařízenou ústavní výchovou, vyrůstající v pěstounské péči, vychováváni ve střídavé péči, žijící v sociálně vyloučené lokalitě, ohrožení chudobou nebo žijící v chudobě (rodina je příjemcem dávek v hmotné nouzi), azylanti, žadatelé o pobyt v ČR, žáci ohrožení CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), žáci žijící v neúplné rodině)
 • jsou nadaní a mimořádně nadaní (žák nadaný je žák, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či ve více oblastech rozumových schopností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech; žák mimořádně nadaný je žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností či v jednotlivých rozumových schopnostech nebo v pohybových, manuálních, uměleckých či v sociálních dovednostech)

To, zda bude k žákovi přidělen asistent pedagoga, posoudí ŠPZ (školské poradenské zařízení – PPP, SPC) a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo školy. ŠPZ žáka vyšetří, vyhodnotí náročnost práce s ním a zvolí nejvhodnější podporu pedagogické práce i podporu žáka a popřípadě přizná podpůrná opatření.

Asistenta pedagoga může získat žák od 3. stupně podpůrných opatření.

ŠPZ dále sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci se školou dodržování podpůrných opatření a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu.

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz